Reclame

Voor het aanbrengen van een reclamebord heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor vrijwel alle aankondigingen en (commerciële) reclames. In een aantal beperkte gevallen zijn deze reclames vergunningvrij.

Wilt u tijdelijke aankondigingsborden of spandoeken ophangen? Dan vraagt u deze aan via de gemeente.

Handelsreclame

Het uitgangspunt in de Algemene Plaatselijke Verordening is dat op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is, vergunningplichtig is.
Voor de volgende ‘onverlichte’ handelsreclame geldt de vergunningplicht bijvoorbeeld niet:
•    opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;
•    opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken, daartoe aangewezen door de overheid;
•    opschriften of aankondigingen kleiner dan 0,50 m2 en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op:

  •   een openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  •   het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd;

•    opschriften die betrekking hebben op de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
•    opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken dienstbaar aan het openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

Reclame is soms ook bouwen

Een reclameobject is vaak door zijn omvang en constructie omgevingsvergunningsplichtig (bouwen). In bijna alle gevallen moet naast een omgevingsvergunning voor de activiteit "handelsreclame" ook de activiteit "bouwen" worden aangevraagd. Voorbeelden daarvan:
•    Lichtbakken met reclame plat tegen de gevel;
•    Uitsteekbakken met reclame;
•    Vlaggen (incl. vlaggenstokhouders) met reclame;
•    Reclamezuilen;
•    Reclametekst (d.m.v. losse letters) direct bevestigd aan de gevel;
•    Lichtmast- en abrireclame;
•    Reclameframes (stalen frames met spandoeken);

Welstand

De nota welstandsbeleid kent verschillende eisen voor de welstand voor reclame.

Omgevingsloket