Principeverzoek

 Start aanvraag principeverzoek 

Met een principeverzoek wordt de ‘haalbaarheid’ van uw verzoek onderzocht. 

Wat kan u verwachten?
 •   Wanneer u een principeverzoek indient ontvangt u van ons een voorlopige uitspraak
 •   In dit bericht staat of wij voldoende mogelijkheden zien om medewerking aan uw verzoek te verlenen óf juist onvoldoende mogelijkheden zien om medewerking aan uw verzoek te ontlenen.
 •   Deze voorlopige uitspraak is géén besluit of beschikking volgens de wet (Algemene wet bestuursrecht; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Woningwet; Wet ruimtelijke ordening; etc.). 
 •   U kunt tegen deze voorlopige uitspraak geen bezwaar- en/of beroep indienen.
Waarom een principeverzoek indienen 
 • Een principeverzoek is geen wettelijke procedure. Dit betekent dat wettelijke vereisten, zoals termijnen, procedures, documenten en aanvraagvereisten, niet gelden. 
 • Hierdoor is een principeverzoek laagdrempeliger en goedkoper dan een aanvraag voor een wettelijke procedure.
 • Wanneer u van ons een voorlopige uitspraak ontvangt waarin wij aangegeven voldoende mogelijkheden te zien om medewerking te verlenen (positieve beoordeling), kunt u een aanvraag indienen voor een wettelijke procedure. Het voordeel is dat het ‘voorwerk’ dan al is gedaan.
 • Wanneer u van ons een voorlopige uitspraak ontvangt waarin wij aangegeven onvoldoende mogelijkheden te zien om medewerking te verlenen (negatieve beoordeling), geven wij aan aangeven wat u eventueel kunt doen om toch tot een positieve beoordeling te komen óf dat wij geen enkele mogelijkheid zien om medewerking te verlenen.
 • Bij een negatief antwoord kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor een wettelijke procedure.
Behandelingstermijn 
 • Voor een principeverzoek staat een behandelingstermijn van 8 weken.

Deze termijn kan langer duren wanneer:

 • u extra informatie moet aanleveren.
 • er adviezen van andere afdelingen en/of externe partijen worden opgevraagd voordat wij een voorlopige uitspraak kunnen doen.
Buiten behandeling stellen
 • Is uw informatie onvolledig, onjuist of hebben wij niet de benodigde informatie ontvangen om het principeverzoek te behandelen dan kunnen wij het verzoek buiten behandeling stellen. 
 • De aanvrager ontvangt dan schriftelijk bericht. 
Geldigheid van een principeverzoek
 • Een principeverzoek is één jaar geldig. (ingaand op de 1e dag na dagtekening van onze reactie op het principeverzoek)
 • Het kan voorkomen dat tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving, politieke samenstelling (verkiezingen) of beleid tot een andere beoordeling leiden. Hier dient u rekening mee te houden.
Kosten

Een principeverzoek kost €  121,05

Contact

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:

Start aanvraag principeverzoek