Jaarrekening 2023: Aa en Hunze sluit 2023 af met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft de Jaarstukken van 2023 vastgesteld. De gemeente Aa en Hunze sluit 2023 af met een positief saldo van € 2,3 miljoen.

Wethouder Kiena ten Brink: “Het positieve resultaat komt deels door winst op de grondexploitatie en extra inkomsten uit de algemene uitkering, toeristenbelasting en leges.”

Naast meevallers waren er ook tegenvallers zoals hogere kosten door inflatie en cao-stijgingen. Dit had onder andere effect op de kosten bij openbaar groen, zwembaden, sporthallen en zorgkosten

Activiteiten 2023

In 2023 bestond onze gemeente 25 jaar. Om dit te vieren is, met door inwoners en organisaties gemaakte foto’s, een kunstwerk voor in de raadzaal gemaakt. Er is veel inzet geweest op de relatie met onze dorpen, organisaties en inwoners. Zo is een omgevingsadviseur aangesteld en heeft elk dorp een vast aanspreekpunt gekregen. We hebben mooie resultaten behaald op onze dienstverlening. Het proces voor meldingen openbare ruimte en de telefonische dienstverlening zijn opnieuw ingericht en de nieuwe website van de gemeente is online gegaan.  

We geven invulling aan de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd. We richten ons op het versterken van de pedagogische omgeving van jeugdigen. Hiervoor is het Schakelteam Opgroeien gestart waarin gemeente, Attenta, Impuls, CKC en PrimAH samenwerken. We investeren in onderwijs-zorgarrangementen, waarbij jeugdzorg en onderwijs worden gecombineerd voor leerlingen met specifieke hulpvragen. Samen met partners geven we invulling aan het Gezond en Actief Leven Akkoord. We vinden het belangrijk dat elke inwoner kan meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. We stelden twee fondsen in om minima te ondersteunen zodat gebrek aan geld geen belemmering hoeft te zijn. Verder waren we mede-gastheer van de succesvolle Nationale Sportweek.

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in Aa en Hunze. In samenwerking met betrokken inwoners, ondernemers en recreatie- en natuurorganisaties zorgden we voor balans tussen landschap en toerisme. Met ondernemers spraken we over de inrichting van een toekomstbestendig bedrijventerrein. Het Verkeers- en Vervoersplan is geactualiseerd en alle wegen zijn beoordeeld op verkeersveiligheid. Het wegtracé Rolde – Anderen is opnieuw opgebouwd met behoud van de bomen. We hebben volop ingezet op de aanleg van nieuwe fietspaden. Er is een plankaart opgesteld voor laadpaallocaties en voor de buitendienst zijn drie elektrische voertuigen aangeschaft. Ook de woningbouwopgave heeft een mooie start gekregen en de nieuwbouw van basisschool De Kameleon in Eexterveen is na de zomervakantie gestart.

In 2023 hebben we voortgeborduurd op de opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders die we al hebben. Na een lange voorbereiding is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Vanuit het leefbaarheidsfonds zijn verschillende initiatieven vanuit de dorpen financieel ondersteund. 

Wethouder Kiena ten Brink: “Ondanks de grote financiële uitdagingen, blijven we ons, samen met onze inwoners, inzetten om Aa en Hunze mooi te houden!”

Raad

De Jaarrekening staat op de agenda van de raadvergadering van 27 juni 2024. 
Tegelijkertijd met de Jaarrekening leggen we ook de Bestuursrapportage 2024 voor aan de raad. Hierin geven we een tussenstand van het lopende jaar. De conclusie is dat we met het merendeel van onze activiteiten op koers liggen.