Gemeenteraad in beeld

Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘Gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek gaan we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. Deze maand verkennen we een aantal kleinere vergadergroepen, ook wel commissies, van de raad. Wat zijn de taken van deze commissies en wie nemen hier deel aan?

Commissies

Naast raadsvergaderingen en informerende bijeenkomsten komt een deel van de raads- en commissieleden ook in kleiner comité bij elkaar om andere zaken te bespreken die samenhangen met de functioneren van de gemeenteraad. In deze editie behandelen we een aantal van deze commissies.

Het presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de fracties die op basis van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben genomen in de gemeenteraad. Dit is ook vastgelegd in het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Aa en Hunze. De burgemeester, als voorzitter van de raad, en de griffier hebben ook zitting in het presidium. Het presidium adviseert de gemeenteraad over organisatorische en procedurele zaken. Zo buigt het presidium zich bijvoorbeeld over de agenda’s van aanstaande raadsvergaderingen en informerende bijeenkomsten. Ook kunnen in het presidium voorstellen worden gedaan voor het agenderen van onderwerpen. Daarnaast bespreekt het presidium hoe vergaderingen vormgegeven kunnen worden. Het presidium evalueert ook de wijze waarop voorgaande vergaderingen verlopen zijn om hier lessen uit te trekken voor toekomstige vergaderingen. Het presidium komt maandelijks bij elkaar.  

De auditcommissie

De auditcommissie heeft als doel om de gemeenteraad te helpen bij zijn controlerende en toezichthoudende functie op het gebied van de gemeentefinanciën. Deze commissie is een adviesplatform voor financieel-technische informatie voor de gemeenteraad. Zo bespreekt de auditcommissie allerlei documenten en verordeningen die samenhangen met de financiële sturingsintrumenten voor de raad. De auditcommissie is geen politieke commissie. De auditcommissie adviseert dan ook voornamelijk over de kwaliteit en informatiewaarde van de betreffende documenten. 
Een andere belangrijke rol van de auditcommissie is het evalueren van de werkzaamheden van de accountant die de financiële stukken van de gemeente controleert. De auditcommissie is dan ook belast met het voorbereiden van het aanbestedingstraject voor het contract met de accountant. 
In Aa en Hunze bestaat de auditcommissie uit minimaal 5 raads- of commissieleden, van iedere fractie maximaal één vertegenwoordiger. De auditcommissie wordt ondersteund door de griffie. 

De werkgeverscommissie

De gemeenteraad is volgens de wet de werkgever van de griffier en in het verlengde de griffie. De griffie is dan ook niet in dienst van de gemeente. De raad is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en voor het goed functioneren van de griffier en de griffie. Omdat het niet efficiënt en effectief is om het vervullen van de werkgeversrol door de voltallige raad te laten uitoefenen, stellen de meeste raden een aparte werkgeverscommissie in. De werkgeverscommissie is dan ook een delegatie vanuit de gemeenteraad die verantwoordelijk is voor deze taken. De werkgeverscommissie van Aa en Hunze bestaat uit drie raadsleden, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en oppositie. 
De werkgevercommissie bepaalt bijvoorbeeld welke taken de griffie op zich neemt en hoeveel middelen hiervoor beschikbaar gesteld zouden moeten worden door de gemeenteraad. Daarnaast controleert de werkgeverscommissie het functioneren van de griffie.

Werkgroepen

Naast de commissies heeft de raad ook nog meerder informele werkgroepen die zich bezighouden met verschillende activiteiten en projecten. Deze werkgroepen zijn niet formeel benoemd in verordeningen en regelgeving, maar dienen wel ter ondersteuning van de gemeenteraad. Deze werkgroepen komen in een latere editie van ‘Gemeenteraad in beeld’ voorbij.