Paasvuur organiseren

Paasvuur aanvraag

Een Paasvuur kan worden ontstoken wanneer er bij de gemeente een ontheffing voor is aangevraagd. Deze aanvragen worden afgehandeld door de RUD Drenthe. De ontheffing is voor de duur van vijf jaar. Hieronder leest u wat de regels precies zijn.

Regels

De paasbult heeft een maximale omvang van 1000 m3 en dient te voldoen aan de volgende veiligheidsafstanden:

Te beschermen object/terrein

Minimale afstand (m)

Rijkswegen / provinciale wegen / waterwegen / spoorwegen 500
Riegedekte gebouwen 200, tenzij benedenwinds
Bebouwde kom aaneengesloten bebouwing 100
Bos / heide / veen / natuur 100
Bebouwing 50
Bomenrij 50
Hoogspanningskabels

40 (rechtstrook)

500 m melden bij netbeheerder

Gewassen van derden 40
Ondergrondse leidingen 25
Openbare weg (geen hinder voor passerend verkeer) 20
Oppervlaktewater 10

 

Wanneer er sprake is van een code oranje of rood, volgens de droogte-index op www.natuurbrandrisico.nl, geldt een ontsteekverbod tenzij wordt voldaan aan extra veiligheidsvoorschriften.

Subsidie

Verenigingen die een paasvuur organiseren komen in aanmerking voor een subsidie onder de volgende voorwaarden:

  • Asrestanten biedt de vereniging aan bij het afvalbrengstation
  • De hoogte van de post t.b.v. het verstrekken van de subsidies is € 10.000,- en
  • -e gemeentelijke kosten voor de verdere afvoer van de asrestanten naar een verwerker zal worden gedeeld door het aantal georganiseerde paasvuren en vervolgens in mindering worden gebracht op het “bruto-subsidiebedrag” € 486,- per paasvuur.