Kappen van bomen

Omgevingsloket     Vergunningcheck     

Wilt u 1 of meerdere bomen kappen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen (voorheen kapvergunning) nodig heeft. Dit geldt ook als u een boom ingrijpend wilt snoeien of verplanten. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

U heeft een vergunning nodig voor het kappen van bomen als u:

  • de bomen in het bestemmingsplan zijn aangeduid als beschermwaardig houtopstand middels een dubbelbestemming op de plankaart; of
  • de bomen deel uitmaken van boomstructuren, boomzones, of;
  • voor de bomen een instandhoudingsverplichting vanwege een herplantplicht geldt, dan wel voor groenstructuren die zijn aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met ruimtelijke aanvaardbaarheid van bouwplannen.

Doorloop vooraf de Checklist bomen kappen.

Kosten

Vanaf 1 januari 2024 worden kosten berekend voor een aanvraag voor het kappen van bomen. De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld en zijn opgenomen in de legesverordening.

Belangrijk

Herplantplicht

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht.

Pas kappen na bezwaartermijn

Wanneer u middels de omgevingsvergunning toestemming voor kap van de boom heeft gekregen betekent dit niet dat u direct mag kappen of de vergunde werkzaamheden zoals ingrijpende snoei of verplanten mag uitvoeren. Nadat de omgevingsvergunning is verleend moet u de bezwaartermijn van 6 weken afwachten. Pas na deze termijn treedt de vergunning inwerking en kunt u er gebruik van maken. Mocht er binnen de 6 weken termijn bezwaar worden gemaakt dan wordt u hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. De inwerkingtreding van de vergunning schort op totdat er een beslissing op het bezwaar is genomen.

Beschermde bomen

Vanuit het bestemmingsplan heeft een aantal bomen een beschermde status als "waarde beschermwaardige houtopstand". Voor het kappen van deze bomen moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.
Check de plankaart op Dubbelbestemming Waarde – Beschermwaardig houtopstand door te zoeken op en in te zoomen naar de locatie.

Vergunningcheck

Vergunningcheck

Wilt u een boom kappen of beplanting weghalen? Doe de Vergunningcheck in het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Door het doorlopen van een vragenboom controleert u of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.              

Instructie bij Vergunningcheck                                                                              

Volg deze stappen om de Vergunningcheck voor het weghalen van een boom of beplanting (kappen van een boom) te doorlopen: 
• Typ ‘boom’, klik op het woord ‘boom’ in de lijst; er verschijnt nu een lijst met werkzaamheden die horen bij het woord ‘boom’.
• Selecteer ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’ 

  • Gaat u ook de wortels van de boom weghalen, kies dan ook ‘Graven in bodem of waterbodem’ 
  • Gaat u ook een boom planten, kies dan ook ‘Boom of beplanting aanbrengen’ 
  • Gaat u ook een container plaatsen om het groen af te voeren, typ dan ‘container’ in het zoekveld en kies ook de werkzaamheid ‘Bouwmateriaal, container of ander object tijdelijk plaatsen’. 

Vragen beantwoorden in Vergunningcheck                                                            

U treft hier vragen van alle bestuurslagen. Afhankelijk van de gekozen locatie treft u meer of minder vragen aan dan bij een andere locatie. 

  • Gemeenten bepalen de Bebouwingscontour houtkap. Over het algemeen gelden binnen de bebouwingscontour de regels van de gemeente en buiten de bebouwingscontour de regels van het rijk en provincie. Daarom is het belangrijk te weten of de gekozen locatie binnen of buiten de bebouwingscontour houtkap valt. 
  • Vanwege beschermde dieren of planten, heeft het Rijk verschillende vragen opgesteld. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Doorloop dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Met BeSI kunt u zien of er op de door u gekozen locatie beschermde dieren of planten aanwezig zijn. BeSI geeft een PDF-rapport dat u kunt gebruiken voor de beantwoording van de vervolgvragen. 
  • Ook waterschappen kunnen vragen stellen over het kappen van bomen.       

Resultaat van de Vergunningcheck                                                                       

Volg de instructies van de actielijst. Het kan zijn dat er meerdere acties nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een melding indienen vanwege het kappen van de boom. Daarnaast wordt in veel gevallen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente vanwege eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten. Is één van de uitkomsten: neem contact op met de gemeente, dan kan dat via telefoonnummer 0592-267777 of e-mail gemeente@aaenhunze.nl

Vergunningcheck